REGULAMIN

 1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://ksiegarrnia.misjapokolen.org, jest prowadzona przez Misję Pokoleń, 30-199 Rząska (Kraków), ul. Spacerowa 16, NIP: 676-10-50-434, numer REGON: 350574187 i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

 2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

 3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę ksiegrania.misjapokolen.org kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 4. Zamawiający w księgarni internetowej ksiegarnia.misjapokolen.org zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

 1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę ksiegarnia.misjapokolen.org, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie ksiegarnia.misjapokolen.org.

 2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 3. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się poprzez Pocztę Polską, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: DOSTAWA I KOSZTY. Odbiór zamówionych PRODUKTÓW może również nastąpić w miejscu druku książek - ul. Kameliowa 9, 43- 300 Bielsko-Biała. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne (imię i nazwisko oraz numer zamówienia) do odbioru zamówienia.

 4. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór osobisty KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY w terminie 14 dni od chwili otrzymania informacji, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.

 5. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem).  Szczegółowe dane dostępne są w dziale: DOSTAWA I KOSZTY. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie ksiegarnia.misjapokolen.org w trakcie realizacji zmówienia.

 6. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura na życzenie klienta, która jest doręczana KLIENTOWI w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez klienta.

 7. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie ksiegarnia.misjapokolen.org sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

 1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia do czasu wysyłki zamówionego towaru – w takiej sytuacji niezbędne jest jak najszybsze zawiadomienie SPRZEDAWCY drogą elektroniczną na adres sklep@misjapokolen.org lub  telefonicznie.§ 3. Ceny

 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie DOSTAWA I KOSZTY.

 2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 3. Ceny PRODUKTÓW podane w księgarni internetowej ksiegarnia.misjapokolen.org są ważne tylko w ofercie internetowej. Ceny podane w księgarni internetowej księgarnia.misjapokolen.org nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY.


§ 4. Termin realizacji zamówień

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi do siedmiu dni roboczych, liczonych od daty złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas wysyłki może wydłużyć się do 14 dni roboczych (szczególnie w okresach znacznego w zmorzenia składania zamówień).

 2. Termin dostawy uzależniony jest od Poczty Polskiej.

 3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.


§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż osobisty, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (wysyłki towaru).

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 

 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@misjapokolen.org. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Misja Pokoleń ul. Spacerowa 16, 30-199 Rząska (Kraków) z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów dostawy. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT do SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobiście do wskazanego miejsca odbioru, tj. pod adres ul. Kameliowa 9, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

 13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.


§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

 2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

 3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  a) wymiany towaru na nowy;
  b) naprawy towaru;
  c) obniżenia ceny;
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
 7. albo
  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

 8. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 9. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

 10. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

 11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@misjapokolen.org

 12. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
  a) naprawy towaru,
  b) wymiany towaru na nowy,
  c) obniżenia ceny towaru,
  to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 13. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Wydawnictwo TE-EM, ul. Kameliowa 9, 43-300 Bielsko-Białą Z DOPISKIEM "REKLAMACJA PODRĘCZNIKÓW MISJI POKOLEŃ" albo złożyć reklamacje bezpośrednio pod tym samym adresem.

 14. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.§ 7. Komentarze i recenzje

 1. Na stronie księgarni internetowej ksiegarnia.misjapokolen.org istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji PRODUKTÓW.

 2. Komentarze i recenzje mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie ksiegarnia.misjapokolen.org.

 3. W treści komentarzy i recenzji nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Misja Pokoleń, ul Spacerowa 16, 30-199 Rząska (Kraków), NIP: 676-10-50-434, REGON: 350574187.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej ksiegarnia.misjapokolen.org ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. 

 3. W trakcie składania zamówienia i rejestracji na stronie ksiegarnia.misjapokolen.org, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

 4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

 5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej ksiegarnia.misjapokolen.org może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES poświęconej polityce prywatności ksiegarnia.misjapokolen.org.§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem ksiegarnia.misjapokolen.org

 1. Strona internetowa ksiegarnia.misjapokolen.org (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Misję Pokoleń, ul. Spacerowa 16, 30-199 Rząska (Kraków), której nadano numer NIP: 676-10-50-434, numer REGON: 350574187 i zwaną dalej również „Administratorem”.

 2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

 3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

 5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

 6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

 8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny ksiegarnia.misjapokolen.org przez Klienta, umożliwiających:
  a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
  b) utrzymania sesji Klienta,
  c) dostosowania witryny  ksiegarnia.misjapokolen.org do potrzeb Klientów,
  d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,
  e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny ksiegarnia.misjapokolen.org.

 10. Witryna  ksiegarnia.misjapokolen.org może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 11. Księgarnia internetowa  ksiegarnia.misjapokolen.org używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES.

 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@misjapokolen.org lub listownie na adres Misja Pokoleń, ul. Spacerowa 16, 30-199 Rząska (Kraków).

 13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres sklep@misjapokolen.org. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie nazwy, opisy oraz znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów. Zabrania się kopiowania zdjęć i opisów produktów. Opisy produktów oraz zdjęcia (te nie pobrane z zasobów producentów) są własnością Misji Pokoleń – właściciela sklepu.

 2. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie  ksiegarnia.misjapokolen.org. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie, o czym klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.

 3. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie  ksiegarnia.misjapokolen.org. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 10. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej ksiegarnia.misjapokolen.org przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.


  Regulamin z dnia 24 marca 2015 r.

Pobierz REGULAMIN w wersji pdf.